Nyheder fra Dansk Privatbaners Forsikringsforening G/S

Generalforsamlingsprotokollat

Ordinær generalforsamling

24. april 2018

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S

Tirsdag den 24. april 2018 klokken 13.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S (Forsikringsforeningen) på Bella Sky Comwell Hotel, Center Boulevard 5, 2300 København S.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens redegørelse for Forsikringsforeningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflønning af bestyrelsen og direktionen
  3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge til bestyrelsen
  4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor
  7. Godkendelse af selskabets aflønningspolitik
  8. Godkendelse af bestyrelsens honorarer for 2018
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
  10. Eventuelt

Ad dagordenens punkt 1

Bestyrelsesformand Røsli Gisselmann bød velkommen. Røsli Gisselmann blev valg til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende, idet alle medlemmer var mødt op.

Ingen havde indvendinger imod generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

Ad dagsordenens punkt 2

Røsli Gisselmann aflagde beretning om Forsikringsforeningens virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3

Røsli Gisselmann gennemgik kort årsrapporten.

Fremlæggelsen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 4

Årets overskud på 1.669 t. kr. skal ifølge vedtægterne overføres til næste år, og ingen af medlemmerne havde indvendinger imod dette.

Herefter kunne dirigenten konstatere, at det fremlagte årsregnskab med årsberetning og forslag til resultatdisponering var godkendt.

Ad dagsordenens punkt 5

Ifølge vedtægternes § 5.9 er alle bestyrelsens medlemmer valgt for et år ad gangen, og det indstilles, at Røsli Gisselmann, Peter Hvilshøj, Martha Vrist og Frans Henrik Witt genvælges.

Røsli Gisselmann takkede for genvalget og oplyste, at bestyrelsen ville konstituere sig på det umiddelbart efterfølgende møde.

Ad dagsordenens punkt 6

På baggrund af indstillingen var der genvalg af Ernst & Young Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30700228, som Forsikringsforeningens revisor.

Ad dagsordenens punkt 7

Røsli Gisselmann gennemgik den af bestyrelsen godkendte Lønpolitik for 2018, der uændret indebærer, at bestyrelsen og direktionen modtager henholdsvis et fast honorar og en fast løn uden variable lønandele.

Lønpolitikken for 2018 blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsens forslag til honorarer for 2018 blev godkendt.

Herefter udgør honoraret for formanden uændret 150.000 kr. og for almindelige bestyrelsesmedlemmer 75.000 kr. For næstformanden og det forsikringskyndige medlem er honoraret 100.000 kr.

Der ydes ikke godtgørelse rejseomkostninger o.l.

Ad dagsordenens punkt 9

Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

Ad dagsordenens punkt 10

Det blev godkendt, at næste ordinære generalforsamling blev afholdt inden udgangen af april 2019 i Storkøbenhavn.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2018

Som dirigent:

Røsli Jette Gisselmann