Nyheder fra Dansk Privatbaners Forsikringsforening G/S

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S

(CVR-nr.: 15635916)

 Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 6. oktober 2020, kl. 14.00 på selskabets hovedkontor Jættevej 50, 4100 Ringsted.

 1. DAGSORDEN

 1.1 Valg af dirigent

1.2 Udtræden af bestyrelsesmedlem 

1.3 Konstituering af bestyrelsen 

 1. UDDYBNING AF DAGSORDENEN  

Ad dagordenens punkt 1

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen foreslået og af generalforsamlingen valgt dirigent. 

Ad dagsordenens punkt 2

Da Røsli Gisselmann fratræder sin ansættelse i Lokaltog A/S udtræder hun samtidig af bestyrelsen. Lokaltog A/S indstiller adm. direktør Lars Wrist-Elkjær til valg. 

Ad dagsordenens punkt 3

Lokaltog A/S foreslår adm. direktør Lars Wrist-Elkjær til formand og adm. direktør Peter Vilshøj til næstformand.

Generalforsamlingsprotokollat

Ordinær generalforsamling

 1. april 2020

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S

 Torsdag den 23. april 2020 klokken 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S (Forsikringsforeningen) på selskabets hovedkontor, Jættevej 50, 4100 Ringsted.  

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens redegørelse for Forsikringsforeningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflønning af bestyrelsen og direktionen
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge til bestyrelsen
 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Godkendelse af selskabets aflønningspolitik
 8. Godkendelse af bestyrelsens honorarer for 2020
 9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 10. Eventuelt

Ad dagordenens punkt 1

Bestyrelsesformand Røsli Gisselmann bød velkommen. Røsli Gisselmann blev valg til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der er modtaget to fuldmagter til Formanden Røsli Gisselmann til på vegne af Nordjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner A/S at afgive stemme i beslutninger, der skal træffes i henhold til den udsendte dagsorden.

Der var ingen indvendinger imod generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

 Ad dagsordenens punkt 2

Røsli Gisselmann aflagde beretning om Forsikringsforeningens virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3

Røsli Gisselmann gennemgik kort årsrapporten.

Fremlæggelsen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 4

Årets overskud på 2.269 t. kr. skal ifølge vedtægterne overføres til næste år, og ingen af medlemmerne havde indvendinger imod dette.

Herefter kunne dirigenten konstatere, at det fremlagte årsregnskab med årsberetning og forslag til resultatdisponering var godkendt.

Ad dagsordenens punkt 5

Ifølge vedtægternes § 5.9 er alle bestyrelsens medlemmer valgt for et år ad gangen, og det indstilles, at Røsli Gisselmann, Peter Hvilshøj, Martha Vrist og Frans Henrik Witt genvælges.

Røsli Gisselmann takkede for genvalget og oplyste, at bestyrelsen ville konstituere sig på det umiddelbart efterfølgende møde.

Ad dagsordenens punkt 6

På baggrund af indstillingen fra Revisionsudvalget var der genvalg af Ernst & Young Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30700228, som Forsikringsforeningens revisor.

Ad dagsordenens punkt 7

Røsli Gisselmann gennemgik den af bestyrelsen godkendte Lønpolitik for 2020, der uændret indebærer, at bestyrelsen og direktionen modtager henholdsvis et fast honorar og en fast løn uden variable lønandele.

Lønpolitikken for 2020 blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsens forslag til honorarer for 2020 blev godkendt.

Herefter udgør honoraret for formanden uændret 150.000 kr. og for almindelige bestyrelsesmedlemmer 75.000 kr. For næstformanden og det forsikringskyndige medlem er honoraret 100.000 kr.

Der ydes ikke godtgørelse rejseomkostninger o.l.

Ad dagsordenens punkt 9

Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

Ad dagsordenens punkt 10

Det blev godkendt, at næste ordinære generalforsamling blev afholdt inden udgangen af april 2021 i Storkøbenhavn.

                                                  -0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2020

Som dirigent:

 Røsli Jette Gisselmann