Nyheder fra Dansk Privatbaners Forsikringsforening G/S

Generalforsamlingsprotokollat

Ordinær generalforsamling

 1. april 2021

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S

Torsdag den 27. april 2021 klokken 14.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S (Forsikringsforeningen) på hotel Crowne Plaza, Ørestads Blvd.114, København S.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens redegørelse for Forsikringsforeningens virksomhed i det forløbne år, herunder aflønning af bestyrelsen og direktionen
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge til bestyrelsen
 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af formand og næstformand
 7. Valg af revisor
 8. Godkendelse af selskabets aflønningspolitik
 9. Godkendelse af bestyrelsens honorarer for 2020
 10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
 11. Eventuelt

 Ad dagordenens punkt 1

Bestyrelsesformand Lars Wrist-Elkjær bød velkommen.

Lars Wrist-Elkjær blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der var ingen indvendinger imod generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

Ad dagsordenens punkt 2

Lars Wrist-Elkjær aflagde beretning om Forsikringsforeningens virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning.

 Ad dagsordenens punkt 3

Lars Wrist-Elkjær gennemgik kort årsrapporten.

Fremlæggelsen blev taget til efterretning.

 Ad dagsordenens punkt 4

Årets overskud på 3.897 t. kr. skal ifølge vedtægterne overføres til næste år, og ingen af medlemmerne havde indvendinger imod dette.

Herefter kunne dirigenten konstatere, at det fremlagte årsregnskab med årsberetning og forslag til resultatdisponering var godkendt.

 Ad dagsordenens punkt 5

Ifølge vedtægternes § 5.9 er alle bestyrelsens medlemmer valgt for et år ad gangen, og det indstilles, at Lars Wrist-Elkjær, Peter Hvilshøj, Martha Vrist og Frans Henrik Witt genvælges.

Alle blev genvalgt.

 Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen har foreslået genvalg af Lars Wrist-Elkjær som formand og Peter Hvilshøj som næstformand. Begge blev valgt.

Ad dagsordenens punkt 7

På baggrund af indstillingen fra Revisionsudvalget var der genvalg af Ernst & Young Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30700228, som Forsikringsforeningens revisor.

 Ad dagsordenens punkt 8

Lars Wrist-Elkjær gennemgik den af bestyrelsen godkendte Lønpolitik for 2021, Denne indebærer uændret, at bestyrelsen og direktionen modtager henholdsvis et fast honorar og en fast løn uden variable lønandele.

Lønpolitikken for 2021 blev godkendt.

 Ad dagsordenens punkt 9

Bestyrelsens forslag til honorarer for 2021 blev godkendt.

Herefter udgør honoraret for formanden uændret 150.000 kr. og for almindelige bestyrelsesmedlemmer 75.000 kr. For næstformanden og det forsikringskyndige medlem er honoraret 100.000 kr.

Der ydes ikke godtgørelse rejseomkostninger o.l.

Ad dagsordenens punkt 9

Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne.

Ad dagsordenens punkt 10

Det blev godkendt, at næste ordinære generalforsamling blev afholdt inden udgangen af april 2022 i Storkøbenhavn.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. april 2021

Som dirigent:

 Lars Wrist-Elkjær