Nyheder fra Dansk Privatbaners Forsikringsforening G/S

 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S

(CVR-nr.: 15635916)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2021, kl. 14.00 Bella Sky Comwell Hotel, Center Boulevard 5, København S. 

 1. DAGSORDEN 
 1. Valg af dirigent 
 1. Bestyrelsens redegørelse for Foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder om aflønningen af bestyrelsen og direktion 
 1. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge til bestyrelsen 
 1. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til godkendte regnskab 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 1. Valg af formand og næstformand 
 1. Valg af revisor 
 1. Godkendelse af selskabets aflønningspolitik 
 1. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2021 
 1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne 
 1. Eventuelt 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Eventuelle forslag fra medlemmerne må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet til bestyrelsesformanden senest den 16. marts 2021 kl. 12.00.  

 1. UDDYBNING AF Dagsordenen 
 • Ad dagordenens punkt 1

 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen foreslået og af generalforsamlingen valgt dirigent. 

 • Ad dagsordenens punkt 2

 Formanden for bestyrelsen vil redegøre for Forsikringsforeningens virksomhed i det forløbne år og bestyrelsen         indstiller, at beretningen tages til efterretning. 

 • Ad dagsordenens punkt 3

Revideret årsrapport 2020 fremsendes til medlemmerne senest den 13. april 2021, og bestyrelsen indstiller, at regnskabet godkendes.

 • Ad dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets overskud på 3.879 t.kr overføres til næste år. 

 • Ad dagsordenens punkt 5

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges i henhold til Vedtægternes § 5.9 for et år ad gangen. 

Bestyrelsen foreslår, at følgende medlemmer genvælges:

Lars Wrist-Elkjær, Peter Hvilshøj, Martha Vrist samt Frans Henrik Witt. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lars Wrist-Elkjær som formand og Peter Hvilshøj som næstformand. 

 • Ad dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst og Young Godkendt Revisionspartnerselskab Dich Passers Allé 36 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30700228, som selskabets revisor jf. Vedtægternes § 7.1. 

 • Ad dagsordenens punkt 8

Bestyrelsen har på sit møde den 23. februar 2021 vedtaget en Lønpolitik for 2021, der ligesom den tilsvarende Lønpolitik for 2020 indebærer, at bestyrelsen og direktionen modtager henholdsvis et fast honorar og en fast løn uden variable lønandele.

Det indstilles til generalforsamlingens vedtagelse, at dette aflønningsprincip vedtages.

 • Ad dagsordenens punkt 9

Bestyrelsens honorarer fastsættes af generalforsamlingen, jf. Vedtægternes § 5.19. 

Det indstilles, at honoraret for formanden fastsættes uændret til 150.000 kr. og 75.000 kr. for almindelige medlemmer. Dog er beløbet 100.000 kr. for næstformanden og det forsikringskyndige medlem. Der udbetales ikke godtgørelse for rejseomkostninger o.l.  

 • Ad dagsordenens punkt 10

Der er ikke indsendt forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne til denne generalforsamling. 

1.10 Ad dagsordenens punkt 11

Bestyrelsen foreslår, at næste ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april 2022 i Storkøbenhavn/Sjælland.