Nyheder fra Dansk Privatbaners Forsikringsforening G/S

Generalforsamlingsprotokollat

Ordinær generalforsamling

 1. april 2023

Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S

 

 

Tirsdag den 25. april 2023 klokken 13.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S (Forsikringsforeningen) på hotel Clarion, Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 

 1. Bestyrelsens redegørelse for Foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder om aflønningen af bestyrelsen og direktion

 

 1. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge til bestyrelsen.

 

 1. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til godkendte regnskab

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

 1. Valg af formand og næstformand

 

 1. Valg af revisor

 

 1. Godkendelse af selskabets aflønningspolitik

 

 1. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2023

 

 1. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

 

 • Bemyndigelse til bestyrelsen om foreningens fremtidige struktur. Notat vedlagt

 

 1. Eventuelt

 

 

Ad dagordenens punkt 1

Bestyrelsesformand Lars Wrist-Elkjær bød velkommen.

Særligt velkommen til Martin Sort Mikkelsen fra NJ der deltog via teams.

Lars Wrist-Elkjær blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der var ingen indvendinger imod generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

Ad dagsordenens punkt 2

Lars Wrist-Elkjær aflagde beretning om Forsikringsforeningens virksomhed i det forløbne år. Grundet et stort tab i foreningens investeringer grundet markedet, blev investeringsstrategien ændret i okt. 2022 for at imødegå større tab. Omlægningen af investeringsstrategien er indenfor foreningens samlede strategi på området. 

Beretningen blev taget til efterretning.

Når årsrapporten samt revisionsprotokollatet er underskrevet sendes dette til Martin Sort Mikkelsen.

Ad dagsordenens punkt 3

Lars Wrist-Elkjær gennemgik kort årsrapporten.

Fremlæggelsen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 4

Da 2022 endte med et negativt resultat vil der ikke blive mulighed for deling. Underskuddet overføres til næste år.

Ad dagsordenens punkt 5

Ifølge vedtægternes § 5.9 er alle bestyrelsens medlemmer valgt for et år ad gangen, og det indstilles, at Lars Wrist-Elkjær, Peter Hvilshøj, Martha Vrist og Frans Henrik Witt genvælges.

Alle blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 6

Bestyrelsen har foreslået genvalg af Lars Wrist-Elkjær som formand og Peter Hvilshøj som næstformand. Begge blev valgt.

Ad dagsordenens punkt 7

På baggrund af indstillingen fra Revisionsudvalget var der genvalg af Ernst & Young Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 30700228, som Forsikringsforeningens revisor.

Ad dagsordenens punkt 8

Lars Wrist-Elkjær gennemgik den af bestyrelsen godkendte Lønpolitik. Denne indebærer uændret, at bestyrelsen og direktionen modtager henholdsvis et fast honorar og en fast løn uden variable lønandele.

Lønpolitikken for 2023 blev godkendt.

Ad dagsordenens punkt 9

Bestyrelsens forslag til honorarer for 2023 blev godkendt.

Herefter udgør honoraret for formanden uændret 150.000 kr. og for almindelige bestyrelsesmedlemmer 75.000 kr. For næstformanden og det forsikringskyndige medlem er honoraret 100.000 kr.

Der ydes ikke godtgørelse for rejseomkostninger o.l.

Peter Hvilshøjs honorar udbetales fortsat direkte til Nordjyske Jernbaner.

Ad dagsordenens punkt 10

Der var fremlagt et notat vedr. bestyrelsens bemyndigelse til at fortsætte processen med at afvikle foreningen. LAWR havde fuldmagt med fra MV til brug for afstemningen.

Enstemmigt vedtaget, at processen fortsætter ud fra fremlagte notats køreplan.

Der var ikke fremkommet yderligere punkter til behandling.

Ad dagsordenens punkt 11

Næste generalforsamling vil blive afholdt i april 2024, dato endnu ikke fastsat.

 

-0-

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 2023

Som dirigent:

 

Lars Wrist-Elkjær